Հրատարակչության աջակցության ծրագրեր 2018թ. երկրորդ կիսամյակ [fr]

Շուրջ 30 տարուց ի վեր, Հրատարակչության աջակցության ծրագիրը նպաստել է ֆրանսիացի կամ ֆրանսալեզու հեղինակների ավելի քան 20 000 ստեղծագործությունների թարգմանությանն ու հրատարակմանը 75 երկրում: Այս ծրագիրն աջակցում է օտարերկրացի հրատարակիչներին՝ թարգմանության շնորհիվ իրենց գրացանկը ֆրանսալեզու հեղինակների ստեղծագործություններով հարստացնելու գործում:

Շուրջ 30 տարուց ի վեր, Հրատարակչության աջակցության ծրագիրը նպաստել է ֆրանսիացի կամ ֆրանսալեզու հեղինակների ավելի քան 20 000 ստեղծագործությունների թարգմանությանն ու հրատարակմանը 75 երկրում: Այս ծրագիրն աջակցում է օտարերկրացի հրատարակիչներին՝ թարգմանության շնորհիվ իրենց գրացանկը ֆրանսալեզու հեղինակների ստեղծագործություններով հարստացնելու գործում:

Հրատարակչության աջակցությունն իրականացվում է իրավունքի զիջման տեսքով : Ծրագիրը վերաբերում է ցանկացած տեսակի ստեղծագործություններին (բացառությամբ դպրոցական դասագրքերի, տեխնիկական և գործնական ձեռնարկների): Այս ծրագրում չեն կարող ընդգրկվել նաև դեպի ֆրանսերեն թարգմանված գործերը:

Ծրագրի կառավարումն ու ֆինանսավորումն իրականացվում է Ֆրանսիական ինստիտուտի կողմից, որը հանդիսանում է Ֆրանսիայի Արտաքին գործերի նախարարության արտերկրում մշակութային գործունեություն իրականացնող օպերատորը: Հայաստանում Ֆրանսիայի մշակույթի և համագործակցության բաժնին հանձնարարված է ընդունել հրատարակչության աջակցության դիմումները, որոնց մասին նա ներկայացնում է իր կարծիքը :

Ֆրանսիական ինստիտուտի կողմից հատկացվող աջակցություն անմիջապես փոխանցվում է ֆրանսիացի հրատարակչին : Հատկացված օգնության դիմաց, օտարերկրացի հրատարակիչը պարտավորվում է աջակցություն ստացած յուրաքանչյուր երկում անել հետևյալ մակագրությունը՝ «Այս երկը տպագրվել է Ֆրանսիական ինստիտուտի Հրատարակչության աջակցության ծրագրի օժանդակությամբ »:

1. Ստեղծագործությունների ընտրությունը

Ֆրանսիայի դեսպանությունը կդիտարկի իրեն ուղարկված բոլոր առաջարկները: Առանձնակի ուշադրություն կդարձվի այն դիմումներին, որոնք առնչվում են՝
-  Հումանիտար և սոցիալական, տնտեսական կամ փիլիսոփայական բնույթի ժամանակակից ստեղծագործութուններին
-  Ֆրանսիական ժամանակակից և «ֆրանսիական ժառանգության» մաս կազմող գրականությանը
-  Մանկապատանեկան գրականությանը

Այնուհետև նախագծերը կընտրվեն հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում ընդգրկված են ֆրանսիական հրատարակչության ոլորտի փորձագետներ, Ֆրանսիական ինստիտուտի և Արտաքին գործերի և միջազգային զարգացման նախարարության ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովը հիմնվում է Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի բաժնի կողմից ներկայացված հանգամանալից կարծիքի, ինչպես նաև հետևյալ չափորոշիչների վրա.
-  Ստեղծագործության որակը և կարևորությունը ֆրանսիական մտքի և գրական արժեքի առումով,
-  Օտարերկրացի հրատարակչի աշխատանքը և ներգրավվածությունը ֆրանսիացի հեղինակների թարգմանության և հրատարակման քաղաքականության շարունակական զարգացման գործում,
-  Թարգմանության որակը և թարգմանչի բնութագիրը,
-  Ստեղծագործության տարածման և խթանման գործում օտարերկրացի հրատարակչի կողմից իր ստանձնած պարտականությունների hարգումը:

2. Փաստաթղթերի ներկայացման կարգը

Հանձնաժողովին ներկայացված յուրաքանչյուր փաթեթ պետք է պարտադիր ներառի հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) Հեղինակային իրավունքի տրամադրման պայմանագրի պատճեն՝ երկու հրատարակիչների ստորագրությամբ, ֆրանսերեն կամ անգլերեն, որտեղ պետք է հստակ թվերով նշված լինի իրավունքի տրամադրման արժեքը: Չլրացված կամ մասնակիորեն լրացված պայմանագրերը չեն ընդունվում: Նամակ համաձայնագրերն այլևս չեն ընդունվում, բացի բացառիկ դեպքերից, երբ Ֆրանսիական ինստիտուտը նախօրոք տեղեկացված է:

բ) Ծախսերի և եկամուտների հավասարակշռված բյուջե (տե՛ս օրինակը), արտահայտված եվրոյով, թվագրված և ստորագրված օտարերկրացի հրատարակչի կողմից: Անգլերեն պատճենը նույնպես հասանելի է (տե՛ս օրինակը):

Արտարժույթով արտահայտված գումարը պետք է փոխարկել եվրոյի ըստ դիվանագիտական գրասենյակի փոխարժեքի, որը սահմանում է Ֆրանսիայի Էկոնոմիկայի նախարարությունը: Գումարը պետք է նշված լինի պայմանագիրն ուղարկելու օրվա փոխարժեքով այլ ոչ թե այն ստորագրելու օրվա փոխարժեքով:

գ) Ֆրանսիական ինստիտուտի կողմից սահմանված ֆրանսերեն պայմանագրի (տե՛ս օրինակը)երկու բնօրինակ, նախօրոք լրացված և ստորագրված օտարերկրացի հրատարակչի կողմից:

Պայմանագրի անգլերեն տարբերակը հասանելի է ֆրանսերեն չիմացող հրատարակիչների համար : Այդ փաստաթուղթը պայմանագրային արժեք չունի, այն ներկայացվում է միայն տեղեկատվական նպատակով :

դ) Մի քանի տողով պետք է ներկայացվի նաև թարգմանչի ամենաակնառու աշխատանքները և ամփոփ տեղեկություններ նրա անցած ուղու մասին: Ուշադրությու՛ն. այս տեղեկությունները հանձնաժողովին պետք է ներկայացնել մի քանի տողով և ոչ թե PDF ֆորմատով կամ թարգմանչի մայրենի լեզվով գրված CV-ի տեսքով:

ե) Ֆրանսիական ինստիտուտի աջակցությամբ լույս տեսած ստեղծագործությունների պատճեն:

զ) Ամփոփիչ փաստաթուղթ (Տե՛ս օրինակը)

Նշումներ

-  Հանձնաժողովը օգնություն չի տրամադրում այն ստեղծագործություններին, որոնք արդեն տպագրվել են կամ տպագրման ընթացքի մեջ են:
-  Տեղացի հրատարակիչները պետք է անպայման նախազգուշացնեն ֆրանսիացի հրատարակիչներին աջակցության դիմում ներկայացնելու մասին, ուստի խնդրում ենք ստուգել արդյո՞ք երկերի լույս ընծայման ամսաթվերը բավականաչափ հեռու են արդյունքների հրապարակման ամսաթվից: Հրատարակումը պետք է իրականացվի հանձնաժողովի նիստից առնվազն երեք ամիս հետո:
-  Տեղացի հրատարակիչները պետք է անպայման տեղեկացնեն ֆրանսիացի հրատարակիչներին աջակցության դիմում ներկայացնելու մասին, որպեսզի մինչև հանձնաժողովի որոշումը կարողանան հետաձգել վճարումը : Հնարավոր չէ ներկայացնել մի երկ, որի համար ֆրանսիացի հրատարակիչն արդեն կանխավճար է ստացել :

3. Ժամանակացույց

Նախապես լրացված և տեղացի հրատարակչի կողմից ստորագրված ֆրանսերեն պայմանագրերը պետք է ամենաուշը մինչև 2018թ. օգոստոսի 29-ը փոստով ուղարկել հետևյալ հասցեով՝
Institut Français, Pôle Livre et traduction, 8-14 rue du capitaine Scott, 75015 Paris, France. Պայմանագրերը կարելի է նաև մինչև 2018թ. հուլիսի 13-ը բերել Ֆրանսիայի դեսպանություն, որն այն կփոխանցի Ֆրանսիական ինստիտուտին:

 Լրացված դոսիեն (պայմանագրի պատճեն, բյուջեն և ամփոփիչ փաստաթուղթը) էլեկտրոնային տարբերակով պետք է ամենուշը մինչև 2018թ. հուլիսի 13-ը ուղարկել Նատալիա Ցագրիսին՝ natalia.tsagris@diplomatie.gouv.fr և Սոնյա Մաշինյանին՝ sonia.machinian@diplomatie.gouv.fr
 Ընտրող հանձնաժողովի նիստը կկայանա 2018թ. սեպտեմբերի 5-ին Փարիզում: Հանձնաժողովի նիստից հետո, արդյունքները կհրապարակվեն դեսպանության միջոցով 2018թ. սեպտեմբերի երկրորդ կեսին: Երկի հրատարակումը պետք է իրականացվի հանձնաժողովի նիստից առնվազն երեք ամիս հետո:

4. Գրքի ազգային կենտրոնի ֆինանսական աջակցությունը

Բացի Ֆրանսիական ինստիտուտի կողմից հատկացվող Հրատարակչության աջակցության ծրագրի, Գրքի ազգային կենտրոնը տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն ֆրանսիական երկերը օտար լեզվով թարգմանելու համար, ստանձնելով վճարել թարգմանության գինը: Հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են տարեկան երեք անգամ: Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք՝
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/editeur/aide_a_la_traduction/aide_pour_la_traduction_d_ouvrages_francais_en_langues_etrangeres/

տպագրված ... 09/02/2020

Էջի սկիզբ